پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 ارديبهشت 1401
  • EN
مدیر مسئول

                        

تقی نبئی

دکتری زمین شناسی اقتصادی گرایش اکتشاف معدن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران

Nabaei1977@pnu.ac.ir, Geoman1977@yahoo.com

02188854686-02188854676-02188854656


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0