پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 2 مهر 1400
  • EN
اعضای هیات تحریریه

                            

سیدرضا مهرنیا

دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

srmehrnia@yahoo.com                                             

09122574607              


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0