پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 31 ارديبهشت 1401
  • EN
اعضای هیات تحریریه

                           

داوود جهانی 

دکتری زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

Jahani_davood@yahoo.com


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0