پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 6 آذر 1400
  • EN

 

شمـاره 45 مجلـه نظـام مهندسـی معـدن ایـران

شناسنامه مجله

سخن مدیرمسئول

سرمقاله

مقالات

بررسی منشور بر افزایشی مکران از دیدگاه اکتشافات معدنی

ارائه تخمینگرهای تولید با رویکرد از معدن تا کارخانه

امکان سنجی ( ارزیابی، تجزیه و رویکرد) ذخایر معدنی

مطالعه تحلیلی پایداری شیب در معادن روباز

تحلیل دینامیکی تونل در زمین های سست با استفاده از ...

استفاده از روش آزمون انتخاب برای ارزیابی ترجیحات و ...

راهنمای اعضا

معادن و توسعه پایدار

برنامه عملیاتی پروژه اصلاح ساختار آموزش سازمان

گفت وگو

گفت و گو با مهندس سجاد غرقی

دیدگاه

اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

کلیاتی پیرامون (HSE)

تاثیر پیوستن ایران به پیمان شانگهای در بخش معدن

گزارش بررسی وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی کشور کانادا

معرفی پتانسیل های معدنی در استانها

مختصری بر توانمندی های معدنی استان خراسان شمالی

 معرفی فرصتهای ژئوتوریسم در استان ها 

جغرافیای ابتدایی و تاریخچه جزیره مرجانی خارک

همدان؛ بهشت گردشگری ایران

 مدیریت

 مدیریت تصمیم گیری 

 معرفی 

معرفی کتاب

 امور سازمانی

 اخبار سازمان استان ها

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0