پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Friday, September 24, 2021
  • FA
سردبیر

                                           

امیراسماعیل شاهسوارانی

کارشناسی ارشد مکانیک سنگ از دانشگاه تهران جنوب

مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران

A.shahsavarani@yahoo.com

02188854656-02188854686-02188854676

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0